Nhân sâm tươi Hàn Quốc xách tay loại 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ, 6 củ /kg

Nhân sâm tươi Hàn Quốc xách tay loại 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ, 6 củ /kgNhân sâm tươi Hàn Quốc xách tay loại 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ, 6 củ /kgNhân sâm tươi Hàn Quốc xách tay loại 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ, 6 củ /kgNhân sâm tươi Hàn Quốc xách tay loại 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ, 6 củ /kgNhân sâm tươi Hàn Quốc xách tay loại 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ, 6 củ /kgNhân sâm tươi Hàn Quốc xách tay loại 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ, 6 củ /kgNhân sâm tươi Hàn Quốc xách tay loại 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ, 6 củ /kgNhân sâm tươi Hàn Quốc xách tay loại 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ, 6 củ /kgNhân sâm tươi Hàn Quốc xách tay loại 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ, 6 củ /kgNhân sâm tươi Hàn Quốc xách tay loại 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ, 6 củ /kgNhân sâm tươi Hàn Quốc xách tay loại 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ, 6 củ /kgNhân sâm tươi Hàn Quốc xách tay loại 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ, 6 củ /kg